210628 / Bronsplats för Vårbergstoppen

Vårbergstoppen har tilldelats tredje plats i omröstningen om årets Stockholmsbyggnad!

Så skriver juryn om projektet:

”En ny stadspark i Stockholms ytterstad som bidrar till att höja värdet av denna landskapsarkitektur, både funktionellt och kulturellt. Den erbjuder rofylldhet, utblickar och samvaro och är anpassad till den branta terrängen. Det är ett inspirerande projekt som lockar till lek, rörelse och kontemplation för både barn och vuxna. De gedigna materialen associerar till både miljonprogrammets robusta arkitektur och till samtida nytänkande.”

210621 / Nytt jobb på Mariatorget

Mariatorget ska rustas upp och LAND har fått i uppdrag att ta fram en programhandling för parken. Parkens struktur och karaktär kommer att bevaras men delar av växtmaterialet är i behov av föryngring och parken behöver klimatanpassas.

210602 / Dagvattenfördröjning i Sjödalsparken i Huddinge

Så här såg det ut i Sjödalsparken i Huddinge centrum för en dryg vecka sedan. 50 mm regn kom under ett dygn, ett av de värsta regnovädren på många år.

Parken, som vi ritat, byggs för fullt och den nya utformningen syftar bl.a mot att hantera och fördröja vatten vid stora regnmängder. Lågpunkten är parkens mitt. En skålad öppen gräsyta dit vattnet först söker sig.

Kraftiga skyfall blir tyvärr vanligare. Stadsmiljöer som inte är rustade för detta får bära stora samhällskostnader (med t.ex. inträngande vatten i fastigheter) och här spelar parkerna en nyckelroll. Rätt utformade kommer de att bidra till att mildra effekterna.

HÄR kan du läsa mer om LAND’s gestaltning för parken.

210528 / Rundvandring i Skansens historiska trädgårdar

I veckan fick vi en guidad rundvandring i Skansens historiska trädgårdar. Visningen heter ”Trädgårdar i staden och på landet” och vi kan starkt rekommendera den.

210518 / Plan för ny idrottsplats i Järva ute på samråd

I dalen mellan Tensta och Rinkeby utreds möjligheterna till en ny idrottsplats för cricket, fotboll, baseboll och softboll. Vi på LAND har deltagit i detaljplanearbetet och tagit fram ett program. Idrottsanläggningen ska passas in dalstråkets natur och topografi, gestaltningen ska ha en samhörighet med närliggande Järvabadet.

Här kan du läsa mer om projektet.

210510 / Medborgardialog i Tessinparken

LAND jobbar vidare med upprustningen av lekplatsen i Tessinparken. Under försommaren 2021 finns möjligheten att tycka till om lekplatsen och lämna in önskningar om hur platsen kan utvecklas. Läs mer om medborgardialogen på Stadens hemsida och var med och lämna dina åsikter HÄR .

210429 / 2,5 nomineringar till Årets Stockholmsbyggnad!

Tävlingen Årets Stockholmsbyggnad är igång. Juryn har utsett tio finalister och vi har två projekt som blivit nominerade. Dels Järvabadet där vi ritat utemiljön och AIX byggnaderna och dels Vårbergstoppen där vi ritat lekplatsen. I Vårbergstoppen har vi samarbetat med Tyréns som ritat på belysning och parkens övriga delar samt AndrénFogelström som tagit fram lekutrustning och fågeltorn.

Vi har även varit delaktiga i tidiga skeden i Sergelhusen och Bergsvåg (tidigare Jackproppen)

Vill du vara ned och kora årets vinnare kan du delta i omröstningen fram till den 27 maj HÄR.

210426 / På plats i Åkeshovs arboretum

Åkeshovs arboretum uppfördes i samband med Stockholms kulturhuvudstadsår 1998. Det är en relativt liten plats med en stor artrikedom beläget i anslutning till Judarskogens naturreservat

I Bromma, Stockholm.

2019 fick LAND i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upprustning av arboretet som länge stått och förfallit.

I uppdraget ingick att se över platsen i sin helhet, göra arboretumet mer inbjudande bland annat genom komplettering med väderskydd och sittplatser, höja dess rekreativa värdena,

addera pedagogiska inslag, förstärka befintlig entré och kopplingen till Judarskogens naturreservat samt mycket mer.

Nu är snart LANDs förslag på plats och Arboretet är planerat att ny-invigas till hösten 2021.

210415 / Sjödalsparken är under uppbyggnad

Bygget av Sjödalsparken pågår fortsatt och vi är på plats och följer upp. Arbetet beräknas vara klart till hösten 2021 och här kan du läsa om projektet.

210326 / På plats vid videsnåren i Sätradalsparken

I veckan besökte vi Sätradalsparken i Sätra tillsammans med Jacksons trädvård för att planera och beskära parkens buskar. Just nu tar vi fram handlingar för den andra delen av parkupprustningen.