230215 / St Paul nominerat till Kasper Salin

Vi är så glada över att St Paulskyrkan är nominerad till Kasper Salin-priset 2023.

Spridds omsorgsfulla restaurering och ombyggnation av den före detta frikyrkan landar i ett stadsrum där vi stått för landskapet, vilket inkluderar marken närmast kyrkan och parken intill – Lilla Rosendal.

Ur juryns motivering:
”Kring byggnaden formas rum som väver samman intilliggande platser, som Mariatorget och en nyanlagd park på lokal nivå, men även stadsrum på urban nivå.”

Vinnaren tillkännages på Arkitekturgalan 13:e mars.

230201 / Dubbla uppdrag i Högalid

Just nu arbetar LAND med två spännande och angränsande projekt på Södermalm.

På uppdrag av Kyrkans Fastighetssamverkan (KFS) gör vi en upprustning av utemiljön för Högalidskyrkan, där vi bland annat ser över ytskikt och växtmaterial. Upprustningen kan ses som en del av den pågående renoveringen av kyrkan, ritad av Ivar Tengbom och som med sina dubbla torn ville konkurrera med stadshuset. I juni återinvigs kyrkan, 100 år efter att den stod klar.

Strax söder om Högalidskyrkan, längs Högalidsparkens bergsbrant planerar Exploateringskontoret för ny bostadsbebyggelse, där husens tak görs till allmän park. Takparken blir på så sätt en förlängning av Högalidsparken, en klassisk ”bergspark”, naturlik i sin karaktär och samtida med Högalidskyrkan. I uppdraget ingår att vidareutveckla det program som redan finns framtaget.

230126 / Nytt jobb i Eskilstuna

Våren 2023 har LAND fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att ta fram ett utvecklingsprogram för Rothoffsparken. Materialet som tas fram är tänkt att kunna användas som underlag till ett mer detaljerat gestaltningsarbete och projektering av bygghandlingar i ett senare skede.

Rothoffsparken är en populär och välanvänd plats i Eskilstunas innerstad. Med anor från mitten av 1600-talet är det den äldsta anlagda parken i staden. Länge var parken i privat ägo och fungerade som ett säte för Gevärsfaktoriets brukspatroner. I mitten av 1960-talet köptes marken upp av kommunen och gjordes tillgänglig för allmänheten. Genom åren har parken genomgått stora förändringar både stilmässigt och praktiskt men den innehåller fortfarande tydliga spår av historien.

230113 / Etnografiska museets park

I höstas blev vi inbjudna av Etnografiska museet till en parallellskiss med syfte att ta fram ett förslag på framtida utveckling av deras museipark. Syftet var att locka fler besökare till museet genom att skapa en mer attraktiv och aktiv utomhusmiljö. Önskemålen var att tydliggöra entrésituationen, skapa bättre förutsättningar för barnfamiljer och aktivera parkens outnyttjade delar. Vi bjöd vidare in AndrénFogelström och BLACK för att berika vårt team. Precis innan julledigheten fick vi reda på att vi vann tävlingen och ser nu fram emot att få vidareutveckla vårt förslag under våren.

Museet ligger i ett fint parksammanhang mellan Djurgårdsbrunnskanalen och Gärdet. Huset är indraget från parkvägarna runtom där folk rör sig. Det är svårt att se något av museibyggnaden, speciellt sommartid när lövverk begränsar den visuella kontakten. Entréer och visibilitet på både kort och långt avstånd har därmed varit nyckelfrågor i projektet.

Vi tog fram tre grundprinciper som vi jobbade utifrån med syfte att locka in fler besökare till parken och museet.

  • Öppna upp och bjuda in: Tydliggöra entréerna, öppna upp visuellt så att museibyggnaden framträder tydligare, skapa en tydlig plats framför museet med aktiviteter.
  • Spänning från när och fjärran: Introducera objekt som syns, eye-catchers som signalerar någonting på håll och något annat när man står nära. Skapa en sekvens av händelser och upplevelser som startar vid entrén och leder ända in i museibyggnaden.
  • Hemlig värld att upptäcka: Utnyttja parken som en dold resurs. Introducera en sammankopplad slinga som besökarna får upptäcka på egen hand. En slinga med olika händelser som stimulerar olika sinnen och olika åldrar.

Ett nytt entrétorg
Mot Museivägen och den norra entrén skapas en torglikande yta som är öppen och kan fånga upp folk och rörelse från flera olika punkter. En yta där museets verksamhet kan flytta ut och annonsera sig mot de förbipasserande. En yta som är flexibel nog att rymma ett flertal olika aktiviteter av olika storlek och tempo som utomhusverkstad, skyltning för museets utställningar och verksamhet. En plats att samlas vid, stämma träff på.

En vindlande färd mot museet
Från södra entrén möts man av flertalet spännande objekt på väg upp till museibyggnaden. Det ena av dessa objekt är vattenrännan som består grova stenblock som är lagda direkt i parken. Stenblocken länkas ihop av en enkel ränna i stål, i vilken vattnet leds i bryggor mellan stenarna. Andra objekt är en serie unika lekskulpturer (AndrénFogelström) som placeras medvetet för att både vara lockande på håll och inbjuda till interaktion och lek. Lekobjekten är alla inspirerade av museets samling och dess hantverksskickliga och sinnliga kvaliteter. På håll uppfattar man lekskulpturerna som lockande sfärer varsamt utplacerade i parken.

Hemlig värld att upptäcka
I parken anläggs en slinga som rör sig bort från entrézonernas mer programmerade ytor in i parkens mer okända vrår. Slingan rör sig i harmoni med topografin, en smal upptäckarstig mellan stationer så som en kontemplationsplats, ett sagoträd, det befintliga japanska tehuset, tillfälliga utställningar och slutligen ned mot scenen och uteserveringen.

221222 / God Jul!

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på LAND. Nu tar vi ledigt och är åter på kontoret 9 januari 2023.

221219 / Centrala Telefonplan på samråd

Nu ligger samrådsförslaget för Centrala Telefonplan ute på Stockholm växer. Vi har tagit fram program för allmän platsmark, som finns att ta del av i sin helhet via Bygg- och plantjänsten. Förslaget ligger ute på samråd fram till den 6 februari 2023.

Visionen för den allmänna platsmarken inom Centrala Telefonplan är att skapa en helhet där de nya täta stadskvarteren kopplas samman med den befintliga bebyggelsen och adderar publika rum som skapar kvaliteter för samtliga invånare i Telefonplan. De som flyttar in i Centrala Telefonplan ska ha nära till allmänna platser med hög kvalitet, god tillgänglighet och som är trygga att röra sig i.

Centrala Telefonplan kommer i framtiden att vara en plats där många människor vistas samtidigt på en liten yta. Därför är det av extra vikt att rusta de nya allmänna platserna med stor variation i bruk och upplevelser och med slittåliga material. Tillsammans erbjuder de olika allmänna platserna en variation av innehåll där vuxna såväl som unga och barn hittar värden som de kan relatera till och aktiviteter som inbjuder till vistelse. De nya allmänna platserna stärker även området i stort genom att värna kvaliteter som finns inom närområdet idag och utveckla kvaliteter som saknas.

221212 / Vinst i Gröndal!

Vi är så stolta och glada över att kunna meddela att LAND tillsammans med Folkhem och FritzellPantzar vunnit markanvisningen på Fregattvägen i Gröndal. Projektet består av punkthus i massivträ, omsorgsfullt placerade i befintlig natur på en av Gröndals höjder. Husen byggs på pelare, vilket skapar goda förutsättningar för att bevara befintliga träd tätt inpå den nya bebyggelsen. Ett förslag vi ser fram emot att få vidareutveckla under våren!

221208 / Modellstudie för idrottsplats i Västerort

Just nu håller LAND på att ta fram skisser för två nya idrottsplatser i västerort. Denna innehåller en fullstor 11-manna fotbollsplan med parkering och omklädningsrum. En läktardel längs planens långsida formas i en intilliggande skogsslänt. Att rita idrottsplatser handlar om att se och förstå landskapet, att hitta och upprätta en dialog mellan de plana ytorna och den omkringliggande terrängen. För det är den fysiska modellen ett tacksamt verktyg.

221125 / LAND-dagen

Denna vecka gick årets LAND-dag av stapeln ute på Djurönäset, en dag med en genomlysning av LANDs arbetssätt och hur dessa kan förbättras. Temat för i år var hur vi arbetar med kreativa metoder och processer. Vad fungerar bra idag, och varför? Hur kan vi utveckla den kreativa processen, och bli ännu bättre på det vi gör? Viktiga frågor som väckte engagerande diskussioner och riktningar framåt, som vi ser fram emot att arbeta vidare med!

221020 / Höganäs Kulturträdgård

I början av sommaren blev vi inbjudna av Höganäs kommun till en tävling för den allmänna platsmarken kring Höganäs nya Kulturhus. Kommunens önskemål var att skapa en torgyta med plats för event som ska bidra med liv och aktivitet samt passa väl in i Höganäs stadskärna. Platsen ska möjliggöra möten, kultur, lek, paus och tillfälliga event.

Vårt förslag byggs upp av en sekvens elliptiska öar, vars former bryter upp dagens linjära gaturum, samt tillför olika typer av aktiviteter, karaktärer och innehåll. I torgets södra del skapar öarna ett mer intimt, trädgårdsliknande rum där besökaren rör sig i en slingrande rörelse, för att sedan öppnas upp till en centralt placerad eventplats. Torgytan sluttar naturligt ner mot eventplatsen, vilket gör att de horisontella öarnas tegelmurar växer i höjd och skapar både spännande rumsligheter mellan sig och potentiella sittplatser av informell karaktär.

Några av ellipserna bildar i den norra delen en mindre lekplats, medan en ö intill eventplatsen blir en scen. I den södra delen rymmer öarna plats för uteservering, frodiga planteringar och häckmotiv, samt en vattenspegel som reflekterar guldplåten i det nya Kulturhuset. Torgytan får ett sammanhängande golv av smågatsten och marktegel, flexibla material som är vanligt förekommande i Höganäs stadsbild.

Häckelement och en långsträckt pergola längs Köpmansgatan kompletterar befintliga murar och skärmtak vilket förtydligar och förankrar den nya torgbildningen i Höganäs stadskärna. De klippta häckarna anspelar på den skånska trädgårdskonsten, och är ett element som har använts flitigt av bland andra Ulla Molin och Sven-Ingvar Andersson. Häckarna mjukar upp och bidrar med rumslighet och trädgårdskaraktär i en annars urban och hårdgjord miljö.