200214 / LAND skissar på plats i Kista

Igår var vi ute på plats och testade gestaltningen i KV. ODDE i Kista. Aktiviteten att testa och gestalta på plats är en dela av LANDs arbetsmetod. I projektet LAND SKISSAR PÅ PLATS – TROLLDALEN och LANDSKAPSLABBET 1:1:100 berättar vi mer om varför vi arbetar på detta sätt.

200204 / Fortsatt arbete i Elinelund

Vi kan stolt meddela att team Brunnberg & Forshed och LAND fått i uppdrag att göra en bearbetning av strukturskissen för Elinelund etapp 3 vid Limhamns kalkbrott i Malmö!

Så skriver bedömningsgruppen om förslaget Elinelunds gårdar:
Bedömningsgruppen uppskattar hur teamet i flera omgångar bearbetat förslagen till att bli den stadsstruktur som landar väl på platsen. Kvalitéer så som stora kvarter, bebyggelsen skala, varierad gatustruktur och bevarandet av den gamla vägen som ”piskrappet” genom området är några av förslagets många kvalitéer. Den gröna strukturen är genomtänkt och sammanhängande. Den, tillsammans med placering av skolan och besökspaviljongen ger stora kvalitéer även till ett större område. Förslaget går att bearbeta både vad gäller skala, typologier och rum med förslagets kvalitéer i behåll. Entrén in i området söderifrån hanteras på ett fint sätt.

200131 / Fördjupad programhandling för Gågator i Biblioteksstan

Biblioteksgatans tvärgator, Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan är idag reglerade som gågator men utformade för biltrafik vilket gör att de inte upplevs som gågator. LAND har fått i uppdrag ta fram ett fördjupat program för att utveckla dessa gågator i Biblioteksstan.

Till grund för uppdraget ligger beslut från Trafiknämnden för att förbättra för fotgängare i området. Förutom en rad redan genomförda trafikåtgärder finns önskemål från Stockholm Stad och Fastighetsägare om att rusta upp gatumiljöerna så att kvaliteterna för fotgängare stärks.

200122 / Skissande i Akalla by

Arbetet med program och projektering vid Akalla by fortsättet. LANDS uppdrag är att utforma en  kompletterade lekmiljön i den känsliga kulturminnesmärkt gårdsmiljön.

200116 / Nytt jobb i Brunn

Just ni skissar vi fram utemiljön till ett nytt vård och omsorgsboende i Brunn på Ingarö. Uppdraget är en markanvisningstävling och ett samarbete mellan oss och Marge Arkitekter.

200108 / Tillbaka på kontoret

Från och med idag är vi tillbaka på kontoret, god fortsättning!

191219 / God Jul och Gott Nytt år!

Det lackar mot jul och nyår! Vi på LAND kommer att ta ett uppehåll mellan den 20/12 – till den 8/1 och vill önska er en god jul och ett gott nytt år, vi ses i nästa decennium!

191121 / Trädgårdarna tilldelas Vårdbyggnadspriset

Vi är väldigt glad att kunna berätta att vårdboendet Trädgårdana, ett samarbete mellan oss och Marge Arkitekter har tilldelats ytterligare ett pris, Vårdbyggnadspriset!

Detta skriver juryn om projektet:

Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro är ett karaktärsfullt gestaltat projekt, väl förankrat i goda exempel och aktuell forskning. Projektet präglas av stor sinnlighet och en genomgående ambition om att främja de boendes välmående. Det nära sambandet mellan byggnadens innergårdar och interiöra rum uppmuntrar de boende till fysisk aktivitet. Gemensamma ytor med fina rumssamband och sömlösa kopplingar mellan privata, halvprivata och gemensamma rum ger välkomna möjligheter till såväl avskildhet som sociala möten.

191119 / Bostadsgården i Norra Tyresö C är färdigställd

Bostadsgården för kv.5 i Norra Tyresö C är nu färdigställd. Utformningen bygger på ett enkelt upplägg som tar avstamp i fastigheternas olika nivåer på färdigt golv, med ett övre hårdgjort flak och en stor grön nedre del med planteringar som infiltrerar dagvatten. Gårdens materialitet har plockats upp från de omkringliggande fasaderna som går i tegel, trä och stål.

191112 / 2:A PRIS i Tyresö kommuns projekttävling om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta nationalpark

Igår offentliggjordes det att LAND i samarbete med Andrén Fågelström tilldelats andra pris i Tyresö kommuns projekttävling om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta nationalpark. Såhär skriver juryn om vårt förslag INVID BRYNEN:

”Invid Brynen ett genomarbetat och sympatiskt förslag som visar på god inlevelse i platsens förutsättningar. Förslaget har ett eget uttryck och tilltalande förhållningssätt till att skapa orienterbarhet och igenkänning i den varierade miljö som möter besökaren i Alby och Tyresta”.

Här kan du läsa mer om tävlingen och se de övriga förslagen.