230322 / LAND i Göteborg

Förra veckan gjorde vi på LAND en liten studieresa till Göteborg i samband med årets Arkitekturgala. Resan inleddes med en tur genom Slottsskogen i spöregn, efterföljt av gala på Lisebergsteatern och fest på Världskulturmuseet.

Dag två letade sig en efterlängtad vårsol fram, och vi fick en guidad tur i Jubileumsparken av David Gough på Mareld. På eftermiddagen träffade vi stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren som bland annat berättade om stadens grönstrategi och nya parkprojekt, innan tåget tog oss hem till Stockholm igen.

230307 / Hertig Johans torg och gata nominerat till Landmärket

Det är med stor glädje och stolthet vi kan meddela att Hertig Johans torg och gata i Skövde är nominerat till Landmärket 2023!

Juryns motivering lyder:

Skövde befäster sin roll som centralort med den ambitiösa upprustningen av Hertig Johans torg och gata. Ett harmoniskt och växelrikt promenadstråk utmed Kyrkparken förstärker sambandet mellan stationen och stadens nya finrum.

Torget är väl disponerat för sina olika ändamål och höjdskillnaderna har skickligt tagits om hand. Gestaltningen ger struktur åt platsens olika rum, skapar fina mötesplatser med vackert designade trämöbler och löser på ett naturligt sätt kopplingarna till och genom torget. Befintliga kvaliteter – som ett centralt gångstråk, siktlinjen mot kyrkan och inramningen med fasader från olika epoker – framhävs av naturstensgolvet. Stenläggningen av hög kvalitet med en stor del återanvänt material kommer att tåla tidens tand och knyter an till regionens tradition av stenförädling. Under marken döljer sig ett stort magasin för dagvatten, som sedan sugs upp till en lång perennrabatt.

De gracila trädens skira skugga tillför variation och blickfång. Resultatet är ett stadsrum som är både omhändertaget och flexibelt, mycket tack vare att det inte överplanerats. Här får invånarnas vardagsliv en värdig och vacker fond.

Se mer av vårt projekt och övriga nominerade på Sveriges Arkitekters hemsida. Vinnaren tillkännages på Arkitekturgalan i Göteborg den 13:e mars.

230301 / Nytt projekt i Rinkeby

Parkleken Rinken ska rustas upp och LAND har fått i uppdrag att ta fram en programhandling för lekplatsen. Förra veckan startade vi igång projektet med ett platsbesök i Rinkeby, där vi bland annat möttes av dessa ståtliga solrosor som reste sig ur snötäcket.

230224 / Modellworkshop

Årets första KUL (Kunskapsutveckling LAND) fortsatte på temat från höstens LAND-dag då vi utvärderade våra arbetsmetoder. En fråga som dök upp under LAND-dagen var hur vi kan väva in den fysiska modellen som en mer bestående metod i våra kreativa processer. En fysisk modell är ett värdefullt verktyg för att skapa en djupare förståelse av rumsligheter och skalor, jämfört med visuella representationer. Den fysiska modellens nackdel är att den ofta är tidskrävande att ta fram och därmed blir en budgetfråga, och det var detta KUL-dagen hade som ambition att hitta en lösning på.

Vår KUL-workshop tog plats på Toolspace, en prototypverkstad som erbjuder en rad olika verktyg och resurser för flera olika discipliner. Där fick vi testa på att laserskära modeller i olika material och skalor, parallellt med att vi testade och utvärderade de olika modellerna och hur vi på ett bra sätt kan tillämpa dem i vår praktik. Förhoppningen är att vi genom att effektivisera framställandet av den fysiska modellen ska kunna använda den som ett mer genomgående inslag i våra kreativa processer, samt att på ett smidigt sätt kunna överföra den digitala 3D-modellen till en fysisk sådan (och vice versa!).

230215 / St Paul nominerat till Kasper Salin

Vi är så glada över att St Paulskyrkan är nominerad till Kasper Salin-priset 2023.

Spridds omsorgsfulla restaurering och ombyggnation av den före detta frikyrkan landar i ett stadsrum där vi stått för landskapet, vilket inkluderar marken närmast kyrkan och parken intill – Lilla Rosendal.

Ur juryns motivering:
”Kring byggnaden formas rum som väver samman intilliggande platser, som Mariatorget och en nyanlagd park på lokal nivå, men även stadsrum på urban nivå.”

Vinnaren tillkännages på Arkitekturgalan 13:e mars.

230201 / Dubbla uppdrag i Högalid

Just nu arbetar LAND med två spännande och angränsande projekt på Södermalm.

På uppdrag av Kyrkans Fastighetssamverkan (KFS) gör vi en upprustning av utemiljön för Högalidskyrkan, där vi bland annat ser över ytskikt och växtmaterial. Upprustningen kan ses som en del av den pågående renoveringen av kyrkan, ritad av Ivar Tengbom och som med sina dubbla torn ville konkurrera med stadshuset. I juni återinvigs kyrkan, 100 år efter att den stod klar.

Strax söder om Högalidskyrkan, längs Högalidsparkens bergsbrant planerar Exploateringskontoret för ny bostadsbebyggelse, där husens tak görs till allmän park. Takparken blir på så sätt en förlängning av Högalidsparken, en klassisk ”bergspark”, naturlik i sin karaktär och samtida med Högalidskyrkan. I uppdraget ingår att vidareutveckla det program som redan finns framtaget.

230126 / Nytt jobb i Eskilstuna

Våren 2023 har LAND fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att ta fram ett utvecklingsprogram för Rothoffsparken. Materialet som tas fram är tänkt att kunna användas som underlag till ett mer detaljerat gestaltningsarbete och projektering av bygghandlingar i ett senare skede.

Rothoffsparken är en populär och välanvänd plats i Eskilstunas innerstad. Med anor från mitten av 1600-talet är det den äldsta anlagda parken i staden. Länge var parken i privat ägo och fungerade som ett säte för Gevärsfaktoriets brukspatroner. I mitten av 1960-talet köptes marken upp av kommunen och gjordes tillgänglig för allmänheten. Genom åren har parken genomgått stora förändringar både stilmässigt och praktiskt men den innehåller fortfarande tydliga spår av historien.

230113 / Etnografiska museets park

I höstas blev vi inbjudna av Etnografiska museet till en parallellskiss med syfte att ta fram ett förslag på framtida utveckling av deras museipark. Syftet var att locka fler besökare till museet genom att skapa en mer attraktiv och aktiv utomhusmiljö. Önskemålen var att tydliggöra entrésituationen, skapa bättre förutsättningar för barnfamiljer och aktivera parkens outnyttjade delar. Vi bjöd vidare in AndrénFogelström och BLACK för att berika vårt team. Precis innan julledigheten fick vi reda på att vi vann tävlingen och ser nu fram emot att få vidareutveckla vårt förslag under våren.

Museet ligger i ett fint parksammanhang mellan Djurgårdsbrunnskanalen och Gärdet. Huset är indraget från parkvägarna runtom där folk rör sig. Det är svårt att se något av museibyggnaden, speciellt sommartid när lövverk begränsar den visuella kontakten. Entréer och visibilitet på både kort och långt avstånd har därmed varit nyckelfrågor i projektet.

Vi tog fram tre grundprinciper som vi jobbade utifrån med syfte att locka in fler besökare till parken och museet.

  • Öppna upp och bjuda in: Tydliggöra entréerna, öppna upp visuellt så att museibyggnaden framträder tydligare, skapa en tydlig plats framför museet med aktiviteter.
  • Spänning från när och fjärran: Introducera objekt som syns, eye-catchers som signalerar någonting på håll och något annat när man står nära. Skapa en sekvens av händelser och upplevelser som startar vid entrén och leder ända in i museibyggnaden.
  • Hemlig värld att upptäcka: Utnyttja parken som en dold resurs. Introducera en sammankopplad slinga som besökarna får upptäcka på egen hand. En slinga med olika händelser som stimulerar olika sinnen och olika åldrar.

Ett nytt entrétorg
Mot Museivägen och den norra entrén skapas en torglikande yta som är öppen och kan fånga upp folk och rörelse från flera olika punkter. En yta där museets verksamhet kan flytta ut och annonsera sig mot de förbipasserande. En yta som är flexibel nog att rymma ett flertal olika aktiviteter av olika storlek och tempo som utomhusverkstad, skyltning för museets utställningar och verksamhet. En plats att samlas vid, stämma träff på.

En vindlande färd mot museet
Från södra entrén möts man av flertalet spännande objekt på väg upp till museibyggnaden. Det ena av dessa objekt är vattenrännan som består grova stenblock som är lagda direkt i parken. Stenblocken länkas ihop av en enkel ränna i stål, i vilken vattnet leds i bryggor mellan stenarna. Andra objekt är en serie unika lekskulpturer (AndrénFogelström) som placeras medvetet för att både vara lockande på håll och inbjuda till interaktion och lek. Lekobjekten är alla inspirerade av museets samling och dess hantverksskickliga och sinnliga kvaliteter. På håll uppfattar man lekskulpturerna som lockande sfärer varsamt utplacerade i parken.

Hemlig värld att upptäcka
I parken anläggs en slinga som rör sig bort från entrézonernas mer programmerade ytor in i parkens mer okända vrår. Slingan rör sig i harmoni med topografin, en smal upptäckarstig mellan stationer så som en kontemplationsplats, ett sagoträd, det befintliga japanska tehuset, tillfälliga utställningar och slutligen ned mot scenen och uteserveringen.

221222 / God Jul!

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på LAND. Nu tar vi ledigt och är åter på kontoret 9 januari 2023.

221219 / Centrala Telefonplan på samråd

Nu ligger samrådsförslaget för Centrala Telefonplan ute på Stockholm växer. Vi har tagit fram program för allmän platsmark, som finns att ta del av i sin helhet via Bygg- och plantjänsten. Förslaget ligger ute på samråd fram till den 6 februari 2023.

Visionen för den allmänna platsmarken inom Centrala Telefonplan är att skapa en helhet där de nya täta stadskvarteren kopplas samman med den befintliga bebyggelsen och adderar publika rum som skapar kvaliteter för samtliga invånare i Telefonplan. De som flyttar in i Centrala Telefonplan ska ha nära till allmänna platser med hög kvalitet, god tillgänglighet och som är trygga att röra sig i.

Centrala Telefonplan kommer i framtiden att vara en plats där många människor vistas samtidigt på en liten yta. Därför är det av extra vikt att rusta de nya allmänna platserna med stor variation i bruk och upplevelser och med slittåliga material. Tillsammans erbjuder de olika allmänna platserna en variation av innehåll där vuxna såväl som unga och barn hittar värden som de kan relatera till och aktiviteter som inbjuder till vistelse. De nya allmänna platserna stärker även området i stort genom att värna kvaliteter som finns inom närområdet idag och utveckla kvaliteter som saknas.