221125 / LAND-dagen

Denna vecka gick årets LAND-dag av stapeln ute på Djurönäset, en dag med en genomlysning av LANDs arbetssätt och hur dessa kan förbättras. Temat för i år var hur vi arbetar med kreativa metoder och processer. Vad fungerar bra idag, och varför? Hur kan vi utveckla den kreativa processen, och bli ännu bättre på det vi gör? Viktiga frågor som väckte engagerande diskussioner och riktningar framåt, som vi ser fram emot att arbeta vidare med!

221020 / Höganäs Kulturträdgård

I början av sommaren blev vi inbjudna av Höganäs kommun till en tävling för den allmänna platsmarken kring Höganäs nya Kulturhus. Kommunens önskemål var att skapa en torgyta med plats för event som ska bidra med liv och aktivitet samt passa väl in i Höganäs stadskärna. Platsen ska möjliggöra möten, kultur, lek, paus och tillfälliga event.

Vårt förslag byggs upp av en sekvens elliptiska öar, vars former bryter upp dagens linjära gaturum, samt tillför olika typer av aktiviteter, karaktärer och innehåll. I torgets södra del skapar öarna ett mer intimt, trädgårdsliknande rum där besökaren rör sig i en slingrande rörelse, för att sedan öppnas upp till en centralt placerad eventplats. Torgytan sluttar naturligt ner mot eventplatsen, vilket gör att de horisontella öarnas tegelmurar växer i höjd och skapar både spännande rumsligheter mellan sig och potentiella sittplatser av informell karaktär.

Några av ellipserna bildar i den norra delen en mindre lekplats, medan en ö intill eventplatsen blir en scen. I den södra delen rymmer öarna plats för uteservering, frodiga planteringar och häckmotiv, samt en vattenspegel som reflekterar guldplåten i det nya Kulturhuset. Torgytan får ett sammanhängande golv av smågatsten och marktegel, flexibla material som är vanligt förekommande i Höganäs stadsbild.

Häckelement och en långsträckt pergola längs Köpmansgatan kompletterar befintliga murar och skärmtak vilket förtydligar och förankrar den nya torgbildningen i Höganäs stadskärna. De klippta häckarna anspelar på den skånska trädgårdskonsten, och är ett element som har använts flitigt av bland andra Ulla Molin och Sven-Ingvar Andersson. Häckarna mjukar upp och bidrar med rumslighet och trädgårdskaraktär i en annars urban och hårdgjord miljö.

221014 / Stadsvandring i Hagastaden och Vasastaden

Oktober månads KUL (Kunskapsutveckling LAND) bestod av en vandring där vi besökte en handfull projekt i Hagastaden och Vasastaden, både våra egna och andras. Under en förmiddag hann vi besöka Norra Stationsparkens lekplats, spana in nyinvigda Life City, gunga i en hammock i Norrbackatäppan, ta en fika på den härligt urbana Prickiga Bron vid Rörstrandsgatans slut, samt känna in lugnet vid Yogapaviljongen i Vasaparken och slutligen njuta av utsikten uppe i Observatorielunden.

Alltid lika roligt och givande att få komma ut och besöka färdigställda projekt!

220927 / LAND på Open House

Nu i helgen (30/9-2/10) arrangeras Open House Stockholm, där allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar runtom i staden. Passa på att besöka och höra mer om några av våra färdigställda projekt!

På lördag kl 15 kan du få en guidad visning av Kräftriket tillsammans med Marge Arkitekter. AIX visar Järvabadet på fredag kl 15 & 17, samt på lördag kl 13. Och som en bonus kan du på fredag kl 14-16 gå på en guidad visning av Life City, där du inifrån byggnaden kan kika ner på våra fina cykeltak med guldlanterniner.

Hoppas vi ses!

220831 / På plats i Bibliotekstan

Sedan början av sommaren håller vi på med ett nygammalt projekt med gågatorna Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, som vi tidigare tagit fram en programhandling för.

Vi har nu fått i uppdrag av Trafikkontoret, Stockholm, att ta fram systemhandling för upprustning av dessa två gågator på sträckan mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. Gatorna har idag en traditionell utformning med trottoarer och körbana och upprustningen syftar till att främja gångflöden och stärka vistelsekvaliteter.

I veckan var vi på platsbesök för att testa utbredning av möbleringszoner för soffor, urnor och annan ny möblering.

220823 / Välkommen Lars!

Denna vecka är vi väldigt glada över att få välkomna Lars som ny medarbetare hos oss.

220815 / Vi är tillbaka!

Denna vecka är vi tillbaka på kontoret igen, och inledde med måndagsmöte på innergården.

220628 / Sommaravslutning på Vårbergstoppen

Den här veckan hade vi på LAND sommaravslutning med kontoret, då vi besökte vår färdigställda lekplats på Vårbergstoppen. Tora som jobbat med projektet berättade om processen, från hur det började till det färdiga resultatet. Vi tog även ett varv runt topparna och tittade på AndrénFogelströms fina betongpaviljonger. Efter rundvandringen åt vi en härlig gemensam middag och samlade våra reflektioner från vårens studieresa till New York.

220621 / Nytt jobb i Huddinge

LAND arbetar i samarbete med Östling Fastigheter och Reflex Arkitekter med att fram idéskiss för kvartersmarken för kv. Udden 8 i Huddinge i samband med planering för ett nytt bostadshus inom kvarteret. Till uppgiften hör också att ta fram skiss för det intilliggande Fullersta torg som planeras rustas upp.

Förra veckan var vi på Workshop tillsammans med beställare och Huddinge kommun för att gemensamt spåna kring hur vi kan gestalta och programmera Fullersta torg och övriga offentliga platser inom planområdet.

220608 / Vinst i Väsjö Torg

Vi är så glada att kunna meddela att LAND Arkitektur tillsammans med Magnolia Bostad och Fritzell & Pantzar har vunnit möjligheten att fortsätta utveckla vårt förslag för två nya bostadskvarter i Väsjö Torg i Sollentuna kommun.

Förslaget grundar sig i en gestaltning som förespråkar småskalighet och identitet, med hög detaljeringsnivå och fasader i trä. Projektet har stort fokus på hållbarhet och sociala möten, bland annat innehåller ett av kvarteren en generös samlingslokal som ska kunna nyttjas av boende från hela området. Gårdsutformningen grundar sig i en idé om att låta naturen flytta in på gårdarna, både för att förstärka platsens identitet men också för att gynna den biologiska mångfalden och dagvattenhanteringen. Stråk och samlingsplatser förläggs på bryggor i trä, som landar i generösa, frodiga planteringar med ett lokalt arturval.