220831 / På plats i Bibliotekstan

Sedan början av sommaren håller vi på med ett nygammalt projekt med gågatorna Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, som vi tidigare tagit fram en programhandling för.

Vi har nu fått i uppdrag av Trafikkontoret, Stockholm, att ta fram systemhandling för upprustning av dessa två gågator på sträckan mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. Gatorna har idag en traditionell utformning med trottoarer och körbana och upprustningen syftar till att främja gångflöden och stärka vistelsekvaliteter.

I veckan var vi på platsbesök för att testa utbredning av möbleringszoner för soffor, urnor och annan ny möblering.

220823 / Välkommen Lars!

Denna vecka är vi väldigt glada över att få välkomna Lars som ny medarbetare hos oss.

220815 / Vi är tillbaka!

Denna vecka är vi tillbaka på kontoret igen, och inledde med måndagsmöte på innergården.

220628 / Sommaravslutning på Vårbergstoppen

Den här veckan hade vi på LAND sommaravslutning med kontoret, då vi besökte vår färdigställda lekplats på Vårbergstoppen. Tora som jobbat med projektet berättade om processen, från hur det började till det färdiga resultatet. Vi tog även ett varv runt topparna och tittade på AndrénFogelströms fina betongpaviljonger. Efter rundvandringen åt vi en härlig gemensam middag och samlade våra reflektioner från vårens studieresa till New York.

220621 / Nytt jobb i Huddinge

LAND arbetar i samarbete med Östling Fastigheter och Reflex Arkitekter med att fram idéskiss för kvartersmarken för kv. Udden 8 i Huddinge i samband med planering för ett nytt bostadshus inom kvarteret. Till uppgiften hör också att ta fram skiss för det intilliggande Fullersta torg som planeras rustas upp.

Förra veckan var vi på Workshop tillsammans med beställare och Huddinge kommun för att gemensamt spåna kring hur vi kan gestalta och programmera Fullersta torg och övriga offentliga platser inom planområdet.

220608 / Vinst i Väsjö Torg

Vi är så glada att kunna meddela att LAND Arkitektur tillsammans med Magnolia Bostad och Fritzell & Pantzar har vunnit möjligheten att fortsätta utveckla vårt förslag för två nya bostadskvarter i Väsjö Torg i Sollentuna kommun.

Förslaget grundar sig i en gestaltning som förespråkar småskalighet och identitet, med hög detaljeringsnivå och fasader i trä. Projektet har stort fokus på hållbarhet och sociala möten, bland annat innehåller ett av kvarteren en generös samlingslokal som ska kunna nyttjas av boende från hela området. Gårdsutformningen grundar sig i en idé om att låta naturen flytta in på gårdarna, både för att förstärka platsens identitet men också för att gynna den biologiska mångfalden och dagvattenhanteringen. Stråk och samlingsplatser förläggs på bryggor i trä, som landar i generösa, frodiga planteringar med ett lokalt arturval.

220601 / Nytt jobb i Sankt Eriksområdet

I samband med att Sankt Eriks Ögonsjukhus flyttat kommer området där utvecklas till två nya kvarter med blandad bebyggelse som ska inrymma bostäder, lokaler, kontor och service. Vi har fått i uppdrag att ta fram program för både allmän platsmark och kvartersmark, vilket bland annat innefattar en ny lokalgata, en platsbildning längs Fleminggatan, samt två parktorg som ska binda samman de nya kvarteren med Grubbensringen.

I veckan var vi på platsbesök för att få en tydligare bild av platsens sammanhang, samt för att ta fasta på de kvaliteter som finns i Sankt Eriksområdet, såsom de individuella portmotiven och gröna platsbildningarna.

För att få veta mer om planerna, besök Stockholm växer.

220524 / Lekplatsbolaget på besök

I förra veckan var Lekplatsbolaget på besök hos oss för ett skissmöte om Tessinparkens lekplats. De kommer ta fram lekutrustningen i etapp två som har planerad byggstart under 2023. Med sig till oss hade de med sig byggklossar och akvareller med så spridda och fantasieggande teman såsom funkis, Kungliga Nationalstadsparken, djur & natur och Egon Möller-Nielsens klassiska lekskulptur Ägget.

Etapp ett som främst rör delarna kring parkleksbyggnaden har byggstart nu i höst. Du kan läsa mer om projektet och ta del av vårt programStockholm växer.

220518 / Bryggbygge i Klockelund

Nu är snart den stora bryggan i Klockelund färdigbyggd. Bryggan är en del av de rekreativa stråk vi varit med och utvecklat längs Drevvikens strandpark i Karlsvik. Vi ser fram emot att få inviga den med en champagneskål i sommar!

220512 / LAND på Järvafältet

Denna vecka gjorde vi på kontoret en gemensam utflykt för att spana in några färdigställda projekt som vi jobbat med längs Järvafältet. Under förmiddagen besökte vi Järva friluftsbad, Ärvinge groddamm (som är en kompensationsåtgärd för bygget av Järvabadet), samt grillplatsen vid Husby gård. Det är alltid lika roligt, intressant och lärorikt att komma ut och se hur projekten används, åldras och lever vidare!